Chuyên mục: Dự án Nhận Diện Thương Hiệu

Nhận diện thương hiệu (Brand Identity) là thành tố quan trọng quyết định thương hiệu có nhất quán và được khách hàng ghi nhớ tốt hay không.