1592541195852013

STARBRAND

Khu vực: Trung Quốc

Lĩnh vực: Khách sạn


Service

• Thiết kế bao bì       • Nhận diện thương hiệu

Men s grooming booms and inclusi

Bối cảnh

Từ góc độ doanh nghiệp, vấn đề mẫu mã, bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu là một điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thiết kế bao bì sản phẩm để gia tăng giá trị cho thương hiệu quan trọng không hề kém chất lượng sản phẩm để thu hút và tăng độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.

1592541183319764 1592541184316561 1592541184343031 1592541185412753 1592541188744696 1592541189130753 1592541191109716 1592541191140476 1592541191192495 1592541192655595 1592541193674527 1592541194246285 1592541194600591 1592541195369997 1592541195448527 1592541195664221 1592541195852013 1592541195959868 1592541196306204 1592541196511163 1592541196519189 1592541197401971 1592541197993470 1592541198384906 1592541198707003 1592541198862184 1592541198900806 1592541199319905 1592541199989646 1592541200804537 1592541200986214 1592541271729077 1592541306182637 1592541835769172